Algemene voorwaarden van het bedrijf Mind2 coaching

Mind2 coaching is gevestigd te Lage Zwaluwe, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer ….., handelend onder de naam Mind2 coaching.

1. Artikel 1: Definities

1.1. Mind2

Mind2 is degene die de opdracht aanneemt, dat wil zeggen de partij die de opdracht aanvaard.

1.2. Klant

De Klant is degene die de opdracht geeft, dat wil zeggen een persoon of een bedrijf die de opdracht verstrekt aan Mind2.

1.3. Offerte

Een voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zijn geldigheid verliest door tijdsverloop of herroeping.

1.4. Overeenkomst

De overeenkomst is een beschrijving van de diensten die worden aangeboden.

2. Artikel 2: Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden van Mind2 zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Mind2 en de Klant, waarop Mind2 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3. Artikel 3: Gegevens klant (Privacy verklaring)

Mind2 kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van zijn diensten en omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website of direct aan Mind2 heeft verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. Zie ook de Privacyverklaring.

4. Artikel 4: Juistheid van informatie

De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. Mind2 kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alleen prijzen in overeengekomen overeenkomsten zijn definitief bindend.

5. Artikel 5: Verantwoordelijkheid

Indien de Klant bepalingen of voorwaarden opneemt in zijn bevestiging of kennisgeving met acceptatie, die afwijken van of niet voorkomen in de Algemene voorwaarden van Mind2, is Mind2 alleen verantwoordelijk indien Mind2 dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

6. Artikel 6: Prijzen en betaling

 • Euros inclusief 21% BTW

Alle prijzen vermeld op de Website van Mind2 zijn vermeld in Euro inclusief het Nederlandse belastingtarief van 21% BTW en, tenzij anders aangegeven op de Website of andere heffingen, opgelegd door de overheid.

 • Termijn van betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 • Vooruitbetaling

Mind2 is gerechtigd de vooruitbetaling van een overeengekomen bedrag van 25% van de totale kosten aan de start van de uitvoering te verbinden.

 • Betaling in fases

Betaling door de Klant in fases kan worden voldaan overeenkomstig met wat is overeengekomen in de Overeenkomst.

 • Betaling bij voortijdig verbreken van de overeenkomst

Met het voortijdig afbreken van een coachovereenkomst verplicht de Klant zich om de reeds gecoachte uren volledig te betalen en de volgens de overeenkomst overeengekomen nog openstaande te coachen uren voor 50% te betalen.

7. Artikel 7: Offerte en Overeenkomst

 • Vrijblijvende Offerte

Alle Offertes zijn vrijblijvend voor de Klant.

 • Geldigheid Offerte

Mind2 is slechts aan de Offerte gebonden indien de aanvaarding van de Klant binnen 14 dagen na aanbieden schriftelijk heeft plaatsgevonden. Na 14 dagen vervalt de aanbieding van de Offerte.

 • Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding, schriftelijk of per email, door de Klant van het aanbod van Mind2.

Indien de Klant het aanbod per email heeft aanvaard, zal Mind2 de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg moeten bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding door Mind2 niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

8. Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst

 • Inzicht, vermogen en vakmanschap

Mind2 voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig goed vakmanschap.

Mind2 is aangesloten bij de branche vereniging voor coaches, de NOBCO, en heeft verklaard te zullen “werken volgens de Ethische Gedragscode van de NOBCO (EGC) en zich bij klachten te zullen onderwerpen aan het bij deze gedragscode behorende klachtenreglement, zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen komen te luiden”. Door de aansluiting van de NOBCO bij de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) zijn alle bij de NOBCO aangesloten coaches tevens individueel lid van de EMCC. Mind2 heeft verklaard de door de EMCC en de Association for Coaching (AC) geformuleerde “Global Code of Ethics for Coaches & Mentors” te volgen.

 • Start van de uitvoering

De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mind2 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mind2 worden verstrekt. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan Mind2 ter beschikking heeft gesteld. Mind2 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mind2 is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 • Uitvoering en betaling in fases

Voor aanvang van wat is overeengekomen in de Overeenkomst dient 25% van de totale kosten betaald te zijn door de Klant. Mind2 is gerechtigd de overige 75% van de totale kosten te factureren na afronding van het 3e gesprek.

 • Uitbreiding van de Overeenkomst

Bij het uitbreiden van de Overeenkomst moet een aanvullende Overeenkomst worden opgesteld die door beide partijen eerst moet worden aangenomen en bevestigd zoals is beschreven voor een Overeenkomst. Voor uitbreiding van de Overeenkomst geldt dat de facturering bij aanvang van de uitbreiding zal worden gedaan.

 • Afspraken afzeggen/verzetten binnen 24 uur voor afgesproken tijd

Een door de Klant bevestigde afspraak kan zonder financiële gevolgen eenzijdig door de Klant worden afgezegd of verplaatst tot 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij eenzijdige afzegging door de Klant binnen 24 uur voor de bevestigde afgesproken tijd is Mind2 gerechtigd om 50% van de kosten in rekening te brengen bij de Klant.

 • Aanpassen Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien de aanpassing financiële gevolgen heeft voor de Klant zal Mind2 dit tijdig aangeven en zal de Klant eerst via de mail goedkeuring moeten geven voordat dit in rekening kan worden gebracht door Mind2.

Mind2 zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Mind2 kunnen worden toegerekend.

9. Artikel 9: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10. Artikel 10: Intellectuele eigendom

De inhoud van alle door Mind2 verstrekte documenten, zoals opdrachten, rapporten, adviezen, mails, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Mind2 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Mind2 is gerechtigd de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Artikel 11: Klachten afhandeling

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant binnen dertig dagen na de afronding van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Mind2. Indien het verrichten van aanvullende dienstverlening mogelijk en zinvol is, zal Mind2 met de Klant hierover in overleg gaan. Is er geen oplossing voor de klacht via aanvullende dienstverlening van Mind2 dan zal een onafhankelijke derde een bindend oordeel geven.